Reglementen - Clubke van Nix

Weersverwachting
Valkenswaard
Weeronline.nl - Meer weer in Valkenswaardweeronline.nl Altijd jouw weer
Ga naar de inhoud

Reglementen

    Algemene voorwaarden
Artikel 1:
Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door het Clubke van NIX in enig jaar te organiseren fietsevenementen
   Veldtoertocht of Wegtoertocht.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze
   heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Clubke van NIX) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2:
Deelname
2.1. De Deelnemer dient een valhelm te dragen.
2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier
volledig en naar waarheid heeft ingevuld, het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is
gegaan met de algemene voorwaarden.
2.3. De Organisator kan op grond van overmacht op een laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden.
Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar
later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen aan Deelnemer plaatsvinden.
 
2.4. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge
van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 3:
Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd,
die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de
Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige
schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade
van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade
beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht
lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als
fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende
heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in
verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg
van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer
dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden
als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator
toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4:
Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens
of rond het Evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5:
Persoonsgegevens
De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand.
Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de
persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier
door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve
van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

Artikel 6:
Reglement
Op de deelname door de Deelnemer aan een Evenement is van toepassing het reglement Veldtoertochten en
wegtoertochten Clubke van NIX, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
Voor deze reglementen  zie Reglement Veldtoertochten en wegtoertochten.

Artikel 7:
Voorinschrijving en korting
Kan er bij een evenement deel worden genomen aan een voorinschrijving dan heeft U recht op korting op het
inschrijfgeld te weten 1€ korting voor de voorinschrijving van de kerst ATB tocht
en 2€ korting op de voorinschrijving van de wegtoertocht Valkenswaard - Valkenburg - Valkenswaard.
Dit geldt ook voor de Leden van de NTFU / KNWU en VWB, er worden geen dubbele kortingen verstrekt.
Bent U lid van de NTFU / KNWU of VWB en neemt u deel aan de voorinschrijving van een evenement
dan geniet U dus maximaal 1€ korting voor de kerst ATB en maximaal 2€ korting van de toertocht
Valkenswaard - Valkenburg - Valkenswaard.     Reglement Veldtoertocht en Wegtoertocht Clubke van NIX
a. Recreatief
De Veldtoertocht en Wegtoertocht is een recreatief fietsevenement zonder wedstrijdelement.
b. Wijze van voortbeweging
Deelnemer dient zich fietsend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours.
Hij/zij dient als Deelnemer herkenbaar zijn.
 
c. Startplaats
Het is niet toegestaan elders te starten dan op de door de Organisator aangegeven startplaats.
 
d. Diskwalificatie / uit de toertocht halen
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit het Evenement te halen indien
deze zich niet houdt aan dit reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op
grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk
wordt geacht.
 
e. Instructies van de Organisator
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door
hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
 
f. Overige bepalingen
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens,
blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
Het zich laten begeleiden door motorvoertuigen, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours
niet toegestaan.
Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit
te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke
wijze dan ook.
Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in fietskleding
naar de start te komen.
De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.
Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan de natuur, eigendommen van anderen en
geen afval achterlaat. Tevens is wildplassen verboden.
 
g. Overige gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.
© Clubke van Nix 2018
Voor het laatste nieuws en foto's Klik op de link in de afbeelding hiernaast
Terug naar de inhoud